Osobní údaje považujeme za svátost a přesně tak s nimi nakládáme. Vaše údaje nezneužíváme, sbíráme jen nezbytné informace a nikomu je nikdy nepředáváme.

Kdo je správce osobních údajů

Jindřich Prokop
Doubek 214
25101

IČ: 62608461

Kontaktní e-mail: jindrich.prokop@fitnessluziny.cz

Proč osobní údaje sbíráme

V následujícím přehledu můžete zjistit, proč osobní údaje vlastně potřebujeme, odkud se berou, které údaje ukládáme a co se s nimi děje dále.

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky v recepci a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář,email Osobní údaje klientů (jméno, e-mail, telefon, fakturační údaje) Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, kontaktní formuláře, Personál recepce Fitness Lužiny,subdodavatelé na základě vašeho souhlasu, cloudová úložiště
Plnění smlouvy Vedení účetnictví Fakturační údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon, jméno) Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, smlouvy, faktury Personál recepce Fitness Lužiny, subdodavatelé na základě vašeho souhlasu, cloudová úložiště
Oprávněný zájem Zajištění,uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi Fakturační údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon, jméno) Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, kontaktní formuláře Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy. Našim partnerům na základě smlouvy s vámi.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Soubory cookies

Na tomto webu používám soubory cookies, zejména pro měření návštěvnosti (navštívené stránky, čas strávený na stránkách, odkud kam se na webu pohybujete). Použití cookies můžete zakázat přímo ve svém prohlížeči.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@fitnessluziny.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420731540307. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu: Jindřich Prokop, Fitness Lužiny, Archeologická 1, Praha 5, 155 00.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující admnistrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategorích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí e-mailové komunikace.

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31.8.2018.